Dil­siz Kral

Hadi gelin size bir hikaye anlatayım.

Bun­dan bin­ler­ce se­ne ön­ce, adı ma­sal­lar­da geç­me­yen ül­ke­nin vergileriyle zam­larıy­la meş­hur bir kra­lı var­mış…

Kral ne kadar zam yapsa ne kadar vergi icat etse yada vergilere zam yapsa halkın sesi çıkmıyormuş.

Kral bu duruma kızmış.

Vezirini çağırmış durumu anlatmış halkı kızdıracak bir plan yapmasını söylemiş.

Vezir efen­dim, şeh­rin or­ta­sın­dan ge­çen neh­rin üze­rin­de­ki köp­rü­ye adam ko­yup ge­lip ge­çen­den pa­ra top­la­talım demiş.

Kral Haz­ret­le­ri ba­yıl­mış bu fik­re:

Ta­mam o za­man. Yaz ka­rar­na­me­yi ge­tir, he­men im­za­la­ya­yım.

Köp­rü pa­ra­sı” böy­le­ce yü­rür­lü­ğe gir­miş. Bir sü­re son­ra Kral, hal­kın ye­ni ver­gi kar­şı­sın­da­ki tep­ki­si­ni me­rak edip sor­muş.

Ku­zu ku­zu pa­ra­yı öde­yip ge­çi­yor­lar” ce­va­bı­nı alın­ca, bir ka­rar­na­me da­ha ya­zıl­ma­sı­nı em­ret­miş.

Köp­rü­nün çı­kı­şı­na da bi­ri­ni ko­yun, baş­ta­ki köp­rü­ye gi­riş pa­ra­sı top­lar­ken, son­da­ki köp­rü­den çı­kış pa­ra­sı top­la­sın de­miş.

Yi­ne tep­ki gel­me­yin­ce, bir emir da­ha çı­kart­mış. Köp­rü­nün or­ta­sı­na da bir adam ko­yun o da ek ver­gi toplasın demiş.

Gi­riş Ver­gi­si Çı­kış Ver­gi­si, Ek Ver­gi der­ken bir köp­rü ge­çi­şin­den üç kez pa­ra alın­ma­ya baş­la­nın­ca, halk­ta bir kı­pır­dan­ma ola­ca­ğı­nı dü­şü­nen Kral, kı­sa sü­re son­ra yi­ne ya­nıl­dı­ğı­nı an­la­mış. Bu kez köp­rü­de di­ki­len adam­la­ra em­ret­miş.

Pa­ra­sı­nı öde­ye­ni bir de sikeceksiniz demiş Kral.

Böy­le­ce halk hem pa­ra ver­me­ye hem de sikilmeye baş­la­nmış.

Ye­ni uy­gu­la­ma­nın et­ki­si­ni biz­zat gör­mek is­te­yen Kral, gün­ler­den bir gün, hal­kı şe­hir mey­da­nı­na top­la­mış. Var mı köp­rü pa­ra­sın­dan şi­kâ­ye­ti olan? di­ye sor­muş.

Bi­ri çe­ki­ne çe­ki­ne par­mak kal­dır­mış. Söz ve­ri­lin­ce de şöy­le ko­nuş­muş:

Efen­dim, köp­rü­de­ki adam­la­rı­nız hem pa­ra top­lu­yor hem bi­zi sikiyor Kral ya, Adam devam etmiş üç adam yetmiyor kuyruk yığılma oluyor bu neden ile za­man kay­bı olu­yor. Bi­zi siktirmek için ay­rı­ca elli yada yüz ki­şi ta­yin eder­se­niz sabahları ve ak­şam­la­rı kuy­ru­ğa gir­mek zo­run­da kal­ma­yız.

Kral şaş­kın­lık­tan kü­çük di­li­ni yut­muş. Bu yüz­den on­dan son­ra­ki za­man­lar­da

“Dil­siz Kral” di­ye anıl­mış.

Anlayana sivrisinek saz, anlamayana EL YÜZ KİŞİ az.

Alıntıdır anonim.

Yazının Yayınlanma Tarihi : 07,11,2021

ETİKETLER:
BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

Tüm hakları saklıdır © www.kamilgunduz.com.tr